El Govern modifica el reglament d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents

Divendres passat 23 de febrer, el Consell de Ministres va aprovar un Reial decret que modifica Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents. Amb aquesta mesura, el Govern d’Espanya vol reduir la taxa d’interinitat en l’Administració pública fins al 8%. Segons el Govern, aquest objectiu es va a produir gràcies a una major oferta d’ocupació pública, desenvolupada a través de cinc convocatòries fins a 2022.

Els objectius principals de tal modificació són d’incrementar la valoració de l’experiència docent prèvia dels aspirants i de variar el sistema de qualificació final del concurse-oposició, augmentant el pes de la fase de concurs.

Les novetats del decret, establides d’acord amb les Comunitats Autònomes i amb les organitzacions sindicals, *sono les següents:

La ponderació de les puntuacions de les fases d’oposició i concurs per a formar la puntuació global concurse-oposició resultarà de la ponderació de les puntuacions de les fases d’oposició i concurs, sent d’un 60% per a la fase d’oposició i d’un 40% per a la fase de concurs.
Açò suposa un canvi amb el que hi havia actualment, ja que la ponderació de la puntuació era de dos terços per a la fase d’oposició (66,66%) i d’un terç (33, 33%) per a la fase de concurs. 

En tot cas, es garanteix el compliment del que es disposa en l’article 61 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, EBEP, en el qual s’estableix que la puntuació que s’atorgue a la valoració dels mèrits haurà de ser proporcionada i no podrà determinar, en cap cas, per si mateixa el resultat del procés selectiu.

Es manté el criteri fins ara vigent, segons el qual que la qualificació corresponent a la fase d’oposició serà la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes en les proves integrants d’aquesta fase, quan totes elles hagen sigut superades, garantint amb açò que els processos selectius es regiran en tot cas pels principis d’igualtat, mèrit i capacitat al fet que es refereix l’article 55 del citat text refós del EBEP.

S’amplia el nombre de temes que seran extrets a l’atzar pel tribunal per al desenvolupament per escrit d’un tema triat per l’aspirant.
En aquelles especialitats que tinguen un nombre no superior a 25 temes, haurà de triar-se entre tres temes (fins ara es tria entre dos).
En aquelles especialitats que tinguen un nombre superior a 25 temes i inferior a 51, haurà de triar-se entre quatre temes (fins ara es tria entre tres).
En aquelles especialitats que tinguen nombre superior a 50 temes, haurà de triar-se entre cinc temes (fins ara es tria entre quatre).
Aquestes possibilitats d’elecció s’han incrementat proporcionalment al nombre de temes que conste cada especialitat, si bé continuen mantenint-se en tot case els esmentats principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

Es modifica el valor de la puntuació assignada a l’experiència docent prèvia dels candidats en el concurs. Queden de la següent manera:
Experiència prèvia: Màxim 7 punts (fins ara el màxim era 5 punts).
Formació acadèmica: Màxim 5 punts (es manté la mateixa puntuació).
Altres mèrits: Màxim 2 punts (es manté la mateixa puntuació).
S’amplia el nombre d’anys a valorar per al còmput de l’experiència docent prèvia dels aspirants, per a la qual es tindrà en compte un màxim de 10 anys (fins ara el màxim era de cinc anys), cadascun dels quals haurà de ser valorat en un solament dels apartats assenyalats a continuació conforme als següents criteris:
1. Per cada any d’experiència docent en especialitats del cos al que opta l’aspirant, en centres públics: 0,700 punts.
2. Per cada any d’experiència docent en especialitats de diferents cossos al que opta l’aspirant, en centres públics: 0,350 punts.
3. Per cada any d’experiència docent en especialitats del mateix nivell educatiu que l’impartit pel cos al que opta l’aspirant, en altres centres: 0,150 punts.
4. Per cada any d’experiència docent en especialitats de diferent nivell educatiu que l’impartit pel cos al que opta l’aspirant, en altres centres: 0,100 punts.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *