Les taxes universitàries es redueixen a preus del curs 2011-2012

Desapareix el sistema de forquetes per a calcular el cost dels crèdits

La Conferència General de Política Universitària ha aprovat hui el nou model per a la reducció de preus públics de matrícula dels estudis oficials de Grau per al curs 2020-2021. En la reunió mantinguda aquest dimecres, presidida pel Ministeri d’Universitats i en la qual estan presents totes les Comunitats Autònomes, s’ha aprovat pel vot majoritari d’aquestes últimes la proposta per a la reducció dels preus públics de la primera matricula de grau i un preu màxim no superior al de l’últim curs de les altres matrícules i de màsters.

La proposta, feta pel Ministeri d’Universitats, fixa un preu màxim per a cada crèdit universitari que varia segons el grau d’experimentalitat en cada Comunitat Autònoma, mitjançant decisió de la Conferència General de Política Universitària. Com a resultat, es limitarà el nivell de preus resultant del sobtat increment de preus en algunes Comunitats a partir del 2011-2012, al mateix temps que reduirà les disparitats de preus entre Comunitats Autònomes.

Tal com es va aprovar en el decret referent a això, desapareix el sistema de forquetes i a partir d’ara el preu dels crèdits universitaris es fixaran entorn d’un màxim en un índex de preus proposat des del Ministeri d’Universitats. Es tracta de fixar els límits mínims i màxims de l’índex per a disminuir raonablement els preus més alts i, al seu torn, reduir les disparitats entre Comunitats, per al cas de les primeres matrícules.

Algunes de les CCAA no necessitaran realitzar variacions, ja que no havien experimentat una pujada en els preus dels crèdits durant els últims anys i perquè a més el seu preu estava per davall del preu mitjà del crèdit del 2011-12.

Una vegada aprovat el nivell de preus per a 2020-21 segons aquest sistema, es considerarà en el futur que aquest nivell, per a cada Comunitat, s’establisca com a preu màxim. No s’estableix, no obstant això, un preu mínim.

Model de preus públics

El model de preus públics dels estudis oficials de Grau de les universitats espanyoles es fonamenta en els següents criteris tècnics: Es pren el preu mitjà dels estudis oficials de Grau a Espanya en el curs 2011-2012, els 16,05 euros/crèdit, com a valor de referència (columna 4 de la Taula resumeixen de la proposta).

A aqueix preu se li assigna un índex 100 i es calcula el percentatge de cada comunitat respecte a 16,05. Per exemple, Madrid tenia en el curs 2011-2012, 21,60 euros/crèdit. Això significa un índex 134,58 (columna 6).

S’estableix un índex màxim de 115 del valor dels preus públics de matriculació del Grau en primera matrícula. A les CCAA que en el curs 2011-2012 superaven en més d’un 15% el valor mig nacional (16,05) li les situa en el valor que correspon a l’índex 115. Així, per exemple, Madrid ho superava, tenia 21,60 euros/crèdit i 16,05 + un 15%, és 18,46 euros/crèdit. Per tant, Madrid haurà de rebaixar el seu preu a 18,46 euros/crèdit. Igual ocorre amb Catalunya.

Taula preus 2020
Taula preus 2020

Les Comunitats autònomes l’índex de les quals és inferior a 115 i superior a 85 (Aragó, Balears, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, Extremadura, Navarra, País Basc i La Rioja) tenen com a preu màxim per al curs 2020-2021, el preu que tenien en el curs 2011-2012. Per exemple: el País Basc, 16,17 euros/crèdit.

Les Comunitats Autònomes l’índex de les quals és inferior a 85 (Andalusia, Canàries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Múrcia i la UNED) no tenen obligació de baixar els preus. És a dir, poden utilitzar per al curs 2020-2021 els mateixos preus que en el 19-20. Per exemple, Murcia pot continuar posant com a preu màxim 15,51 euros/crèdit. El mateix ocorre per a Astúries i Galícia els preus del qual en 19-20 eren inferiors o iguals, respectivament, als del curs 2011-2012.

Les Comunitats Autònomes que hagen de reduir els seus preus públics de la primera matrícula de Grau al preu establit en cada cas, tindran fins al curs 2022-2023 per a aconseguir-lo.

Les Comunitats Autònomes fixaran un rang de preus públics de matriculació de les segones i successives matrícules dels Graus, segons la seua experimentalitat, que en cap cas podran superar els preus vigents en el curs 2019-2020.

Les Comunitats Autònomes establiran el rang de preus públics de matriculació en els Màsters Universitaris oficials segons experimentalitat i considerant si són títols que habiliten per a l’exercici d’una professió regulada, en primera i successives matrícules, tenint present que s’estableix com a topall màxim els preus vigents en el curs 2019-2020.

Les Comunitats Autònomes fixaran un rang de preus públics de les matrícules oficials dels Graus i dels Màsters, en primera i segones convocatòries, per als i les estudiants residents en països no pertanyents a la Unió Europea, que consideren adequat, establint-se com a topall màxim el valor vigent en el curs 2019-2020.

Tenint en compte que algunes Comunitats hauran de fer un esforç pressupostari per a poder reduir els preus de la primera matrícula de grau, aquestes tindran l’opció de periodizar la seua reducció de preus, establint el nou preu públic a partir del curs 2022-23, podent no obstant això iniciar la reducció de manera immediata per a alleujar els problemes del seu estudiantat universitari.

El procés iniciat ara busca fer-se càrrec d’una situació estructural de vulnerabilitat al mateix temps que establisca les bases per a un índex de referència en el futur. Aquest procés culminarà amb l’adaptació d’un preu màxim consensuat en 2022-2023. En cap cas s’augmentaran els preus actuals i es garantirà que el curs 2022-23 els preus estiguen adaptats als màxims pactats.

Objectius del model

El model, aprovat hui en la Conferència General de Política Universitària, se centra en definir un sistema de preus públics per als estudis oficials de Grau a Espanya, focalitzat en els preus referits a la matriculació en primera convocatòria i per al curs 2020-2021.

En aquest sentit, l’objectiu d’aquest sistema de preus és doble. D’una banda, pretén reduir tant com siga possible els preus públics de primera matricula en els estudis de Grau, tenint en compte la situació de crisi econòmica en la qual ja hem entrat, amb la finalitat d’evitar barreres suplementàries a l’accés a la universitat. Les dades sobre abandó d’estudis mostren que es concentra en els i les estudiants amb menys recursos. El model de preus públics aprovat hui complementa l’increment de beques efectuat recentment per a garantir que les i els estudiants que puguen enfrontar-se a dificultats econòmiques no vegen vulnerat el seu dret a l’educació. Es tracta de corregir les pujades excessives de preus públics que es van produir en algunes Comunitats Autònomes mitjançant la utilització del sistema de forquetes decretat pel Govern d’aquell llavors, a partir de 2011/2012, sense consulta amb les Universitats ni amb les organitzacions estudiantils.

D’altra banda, es tracta de disminuir les grans diferències de preus públics entre Comunitats Autònomes, que ja existien en 2011-2012 i que es van acréixer substancialment amb els increments asimètrics que es van produir entre 2011 i 2019 com a resultat de la utilització diferencial del sistema de forquetes.

El sistema anterior ha sigut abrogat per Reial decret aprovat en el Consell de Ministres el 5 de maig de 2020. En el seu lloc s’ha determinat que es procedeix a l’establiment d’un preu màxim per a cada crèdit universitari específic per a Comunitat Autònoma, mitjançant decisió de la Conferència General de Política Universitària. A tal fi s’ha presentat hui la proposta, finalment aprovada, que intenta limitar el nivell de preus resultant del sobtat increment de preus en algunes Comunitats a partir del 2011-2012, al mateix temps que redueix les disparitats de preus entre Comunitats Autònomes.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *