Acords per a l’inici i el desenvolupament del curs 2020-2021

Conferència Sectorial d’Educació

La ministra d’Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, i els titulars de les Conselleries responsables de l’educació en les comunitats autònomes han celebrat la Conferència Sectorial per a abordar alguns detalls sobre l’inici el nou curs escolar 2020-2021 en el context de la ‘nova normalitat’ provocat per la pandèmia de la Covid-19. L’adopció d’aquests acords es basa en el respecte a les competències que cada Administració té en matèria educativa, com no pot ser d’una altra manera, però també en la voluntat de col·laborar per a donar una resposta coordinada i decidida a la nova situació.

El curs 2020-2021 començarà en les dates habituals del mes de setembre i seguirà unes pautes temporals similars a altres cursos acadèmics. Les Administracions educatives cuidaran especialment el compliment del mínim de 175 jornades lectives legalment establit, adaptant la seua aplicació en els centres educatius a les circumstàncies concretes que puguen produir-se en aquests.

L’activitat lectiva presencial s’adoptarà com a principi general durant el curs 2020-2021. L’experiència d’aquest curs ha confirmat la importància de la presencialitat per al desenvolupament habitual de les tasques educatives i formatives, per la qual cosa les Administracions educatives realitzaran tots els esforços necessaris per a assegurar la modalitat presencial en tots els ensenyaments, nivells i etapes educatives.

Els centres educatius adaptaran, en totes les etapes i ensenyaments, les seues programacions didàctiques de les diverses àrees, matèries, àmbits o mòduls per al curs 2020-2021, en el marc del que establisquen sobre aquest tema les Administracions educatives, amb la finalitat de recuperar els aprenentatges imprescindibles no aconseguits i permetre a l’alumnat l’assoliment dels objectius previstos. Les Administracions educatives donaran orientació als centres docents i al professorat per a realitzar aquesta adaptació, amb l’objectiu de prestar especial atenció a l’adquisició dels sabers i competències fonamentals de cada etapa i curs i recuperar els dèficits que s’han produït en els aprenentatges de l’alumnat. En el cas dels ensenyaments de formació professional, ensenyaments artístics i ensenyaments esportius, la dimensió teoricopràctica dels quals poguera haver generat major dificultat en el seu desenvolupament en les condicions no presencials del final del curs 2019-2020, les Administracions donaran orientacions als centres i al professorat per a incorporar els aprenentatges pràctics que no s’hagueren produït.

Les Administracions educatives establiran les directrius necessàries perquè els centres docents elaboren plans de seguiment i suport per a l’alumnat que experimente majors dificultats en les circumstàncies actuals. Els centres hauran de preveure plans de seguiment i suport per a atendre l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge o emocionals derivades de les circumstàncies viscudes i al qual manifesta necessitats específiques de suport o necessitats educatives especials. També caldrà atendre l’alumnat que per motius derivats de la *Covid-19 experimente ocasionalment dificultats per a seguir l’activitat presencial.

Les Administracions educatives fomentaran el treball col·laboratiu entre els docents dels centres educatius per a permetre’ls donar una resposta coordinada en les noves circumstàncies. En aquesta nova situació que s’obri serà necessari fer front a circumstàncies imprevistes i adoptar ràpidament decisions adaptades a les necessitats que es plantegen, la qual cosa exigirà un reforç del treball de col·laboració i coordinació en els centres educatius, liderat pels seus equips directius.

En l’inici i el desenvolupament del curs 2020-2021, les Administracions educatives seguiran les indicacions establides per les autoritats sanitàries. Les Administracions educatives elaboraran els protocols d’actuació necessaris per a garantir el compliment de les instruccions que establisquen les autoritats sanitàries, en relació amb les mesures d’higiene, neteja i control sanitari que hagen d’aplicar-se, les distàncies de seguretat que hagen de mantindre’s entre les persones i la distribució d’horaris i espais que permeten evitar contactes massius, amb la finalitat que el funcionament dels centres docents es desenvolupe en les millors condicions de seguretat.

Les Administracions educatives treballaran amb els serveis propis de prevenció de riscos laborals, en el marc de les indicacions de les autoritats sanitàries, per a adoptar les mesures més aconsellables per al desenvolupament de les activitats educatives. A aquest efecte, s’adoptaran mesures específiques per a l’atenció a les persones incloses en grups de risc, per al tractament dels casos sospitosos en condicions de seguretat i per a reduir al mínim els riscos per al conjunt de la comunitat educativa.

Les Administracions educatives proporcionaran al professorat i als centres docents la informació i els mitjans de formació necessaris sobre els requisits higienicosanitaris establits i la utilització de les instal·lacions escolars en condicions de seguretat. Els centres educatius hauran de preveure la celebració amb l’alumnat de sessions informatives i de record de les regles higienicosanitàries que han d’aplicar-se en la seua activitat quotidiana. Per a això podran basar-se en recursos elaborats per les autoritats sanitàries o educatives i llocs a la seua disposició.

En el marc que establisquen les Administracions educatives, els centres educatius disposaran d’un pla d’inici de curs que establisca l’organització del centre que millor s’adapte a les condicions de la nova normalitat. Aquest pla inclourà necessàriament les mesures d’higiene, neteja i control sanitari que hagen d’aplicar-se, les distàncies de seguretat que hagen de mantindre’s entre les persones i la distribució d’horaris i espais que permeten evitar contactes massius. D’acord amb les seues condicions concretes, cada centre adoptarà les previsions sobre l’ús dels seus espais disponibles, horaris, protocols de mobilitat, agrupaments d’alumnes, que li permeten adaptar-se de la millor manera possible a les condicions de la nova normalitat.

Les Administracions educatives prepararan els plans de contingència necessaris perquè els centres docents puguen fer front a les eventualitats que es produïsquen en el curs 2020-2021. Per a elaborar aquests plans, que hauran d’adaptar-se a la diversitat de tipus de centres i ser coneguts per les famílies de l’alumnat, s’identificaran els diferents escenaris que es puguen preveure, així com l’impacte que cadascun d’ells puga tindre sobre l’activitat lectiva presencial. Per a facilitar l’elaboració d’aquests plans de contingència, cada Administració educativa definirà un marc general i proporcionarà als centres les orientacions i el suport que necessiten.

Les Administracions educatives adoptaran les mesures necessàries perquè els centres puguen oferir els seus serveis complementaris habituals, especialment de transport i menjador escolar, en condicions de seguretat. Encara que les circumstàncies obliguen a realitzar adaptacions importants en la prestació d’aqueixos serveis, haurà de preveure’s la seua continuïtat, que resulta especialment important per a l’alumnat més vulnerable.

Les Administracions educatives adoptaran mesures orientades a la reducció de la bretxa tecnològica i la limitació de les seues conseqüències. Davant el problema que aquesta realitat ha suposat per a un nombre important d’estudiants, es prestarà especial atenció a la dotació de l’equipament tecnològic necessari per als centres educatius (dispositius, xarxes sense fils, connectivitat, accés a plataformes digitals) i l’alumnat de totes les etapes i ensenyaments (mitjançant sistemes de lliurament o préstec). Al mateix temps, es promouran les accions de formació del professorat i l’alumnat per a la utilització d’aquests recursos, així com d’assessorament a les famílies que ho requerisquen per a fer costat als seus fills i filles en el seu procés d’aprenentatge.

El Ministeri d’Educació i Formació Professional i les Conselleries responsables de l’educació en les comunitats autònomes col·laboraran per al desenvolupament i l’oferta de recursos per al reforç de la competència digital. En el curs 2020-2021 s’intensificaran les accions de col·laboració entre les Administracions educatives per a l’elaboració, difusió i oferta de recursos digitals per a l’ensenyament i l’aprenentatge (materials digitals, espais web, plataformes d’educació, programes audiovisuals), així com per a la formació dels diversos sectors de la comunitat educativa. Els resultats d’aquesta col·laboració es posaran a la disposició de les Administracions educatives, el professorat i altres col·lectius implicats en l’educació.

El Ministeri d’Educació i Formació Professional i les Conselleries responsables de l’educació en les comunitats autònomes posaran en marxa programes de cooperació territorial orientats a donar resposta a la nova situació. En el curs 2020-2021 es posaran en marxa programes de cooperació territorial cofinançats i orientats especialment en dues adreces: la recuperació dels grups estudiantils que més han patit les dificultats viscudes i el reforç dels centres afectats per aquestes; i la dotació d’equipament tecnològic que permeta mantindre el vincle educatiu i formatiu en les noves circumstàncies.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *