Quasi 66.000 alumnes adquirixen el dret a la gratuïtat de llibres per al pròxim curs a Castella i Lleó

El 32% d’estudiants en etapes obligatòries obtenen textos escolars

Alba Ruiz. València, 3 de agosto de 2020.

La Conselleria d’Educació de Castella i Lleó ha publicat la resolució definitiva dels beneficiaris de Rellig Plus per al curs 2020-2021, l’objectiu de la qual és proporcionar l’ús gratuït de llibres de text a l’alumnat que curse educació primària o educació secundària obligatòria. En la primera fase d’este programa, gestionat per la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat, s’ha reconegut el dret a 65.896 sol·licitant, açò és, tots aquells alumnes d’Educació Obligatòria la renda familiar dels quals és inferior als 18.800 euros -2,5 vegades l’IPREM-. Esta xifra suposa el 32 % dels alumnes d’ensenyances obligatòries.

L’alumnat beneficiari acudirà en primer lloc al banc de llibres ubicat en el centre en què estudie, en el centre públic a què estiga adscrit o en el centre privat no sostingut amb fons públics a què assistisca. En el cas que en el centre no es disposara de les existències requerides s’entregarà una ajuda
monetària per l’import de l’adquisició dels llibres necessaris amb el límit establit. 280 EUR per a finançar l’adquisició de llibres de text d’educació primària i 350 EUR per a finançar l’adquisició de llibres de text d’educació secundària obligatòria.

L’entrega d’ajudes monetàries serà per a aquells, beneficiaris amb dret a l’ús gratuït de llibres de text, que no puguen rebre llibres del Banc per no haver-hi existències. En cap cas es podrà triar el tipus d’ajuda a rebre de manera que els beneficiaris que rebutgen l’ajuda en espècie perdran tal condició i no rebran tampoc ajuda econòmica.

En una segona fase -i en el cas que una vegada atorgades les ajudes continuaren existint llibres de text en el centre docent pertanyents al Banc de llibres de text i material curricular de Castella i Lleó- es procedirà al seu entrega per orde invers al seu nivell de renda fins a esgotar existències. En esta fase es beneficiarà l’alumnat que estudie en el centre i no siga beneficiari de les esmentades ajudes desocupació que haja sol·licitat la participació en el programa.

Els afavorits del Programa de gratuïtat de llibres de text “Releo Plus” i tots aquells que disposen de l’ús gratuït de llibres de text procedent del Banc de llibres de textos de Castella i Lleó, ubicat en els centres docents sostinguts amb fons públics, hauran d’entregar en bon estat els llibres subvencionats o rebuts en el centre on estigueren matriculats una vegada finalitze el curs.

Són llibres de text subvencionables: – Els llibres impresos o en suport digital que els centres docents, en desplegament dels continguts establits en el currículum oficial vigent, hagen seleccionat per a ser utilitzats per l’alumnat en el curs escolar 2020/2021, així com els materials associats als dits llibres de text, com ara quadernets d’activitats i llicències digitals. – Els llibres i materials impresos o en suport digital destinats a afavorir el desenrotllament del procés d’ensenyança i aprenentatge adaptat a l’alumnat amb necessitats educatives específiques. I finalment, no seran subvencionables els llibres de lectura, atles, mapes o diccionaris.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *