La Conselleria d’Educació de Castella i Lleó adopta un nou pla per al pròxim curs

L’entitat llança al seu torn el protocol de prevenció i organització per a la realització d’activitats extraescolars

Inés Arquimbau. València, 14 d’agost de 2020.

La Junta de Castella i Lleo adoptà l’Acort 29/2020, de 19 de juny, pel que s’aprova el Pla de Mesures de Prevencio i Control per a fer front a la crisis sanitaria ocasionada per la COVID- 19, en la Comunitat de Castella i Lleo. En el punt cinc del mateix s’arrepleguen les mesures relatives als centres docents i se determina que la Conselleria d’Educacio elaborarà i aprovarà un protocol de prevencio i organisacio de la tornada a l’activitat llectiva en el que s’arreplegaran les recomanacions sanitaries aprovades fins el moment.

Este es l’objecte del present Protocol, que arreplega mesures de caracter preventiu i educatiu que permeten als centres educatius no universitaris, de titularitat publica i privada, que impartixquen qualsevol de les ensenyances gaitejades en l’article 3 de la Llei Organica 2/2006, de 3 de maig, d’Educacio realisar la planificació del curs academic 2020/2021, davant els possibles escenaris que puguen plantejar-se des de el punt de vista sanitari.

En el fi de donar compliment al mandat contingut en l’Acort 29/2020, de 19 de juny, la Conselleria d’Educacio, en l’assessorament de la Direccio General de Salut Publica de la Conselleria de Sanitat, ha elaborat el present Protocol de Prevencio i Organisacio de la Tornada a l’Activitat Llectiva en els Centres Educatius de Castella i Lleo per al curs escolar 2020-2021, que se conforma en dos blocs, el primer que inclou mesures de caracter preventiu, i el segon que inclou les mesures de caracter educatiu.

Protocol de prevenció i organisacio dels Servicis Complementaris i Activitats extraescolars

Una vegada publicat el Protocol de Prevenció i Organització, es fa precís concretar alguns dels aspectes en ell arreplegats, com són la gestió dels servicis complementaris de menjador i transport, així com l’ampliació de les mesures per a la realització de determinades activitats que es desenrotllen en els centres educatius relatives a matiners, vesprades en el col·le o el desenrotllament de les activitats extraescolars, sense detriment del compliment de la resta de mesures arreplegues tant en l’Acord com en el Protocol que s’apliquen en les aules o espais en què s’exercisquen les activitats anteriorment assenyalades.

Algunes de les mesures implantades en el pla són les següents: els comensals esporàdics només podran fer ús del menjador en els casos en què existisca espai suficient per a garantir el compliment del protocol. A més que en tots els menjadors escolars haurà d’estar disponible hidrogel a càrrec del centre, tant en l’entrada del mateix, com en aquells llocs on siga necessari.

Respecte al transport escolar, cada alumne utilitzarà tot el curs acadèmic l’assentisc que tinga preassignat, sent obligatori el compliment de totes les mesures de seguretat adoptades. D’altra banda, els vehicles hauran de ser desinfectats amb la periodicitat corresponent.

Quant a les activitats extraescolars, es recomana a les famílies minimitzar l’ús de les mateixes per l’increment del risc de contagi que suposa per a l’alumnat, utilitzant-se preferentment per aquelles famílies amb necessitats de conciliació. També s’evitaran, en la mesura que siga possible, aquelles activitats extraescolars que suposen la realització d’activitats físiques col·lectives, per la implicació que té en l’ús de vestuaris i dutxes i en la desinfecció regular que caldria fer dels materials esportius d’ús comunitari, prioritzant-se en tot cas activitats esportives de tipus individual, han expressat en el comunicat oficial del portal d’Educació de Castella i Lleó.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *